Comunicat – Adunarea generală ordinara a acționarilor societății

ELBA_AGA

Consiliul de administraţie al ELBA S.A., cu sediul în Timişoara, str. Paul Morand nr. 135, convoacă Adunarea generală ordinara a acţionarilor societăţii pentru data de 14.04.2016, ora 1500, la sediul său din Timişoara, strada Paul Morand nr. 135, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii, la data de referinţă de 01.04.2016, cu următoarea ordine de zi:

  1. Dezbaterea si aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2015, pe baza rapoartelor întocmite de catre consiliul de administraţie si auditorul financiar;
  2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2015 conform propunerii consiliului de administratie si fixarea dividentului brut pe actiune;
  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
  4. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
  5. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2016;
  6. Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Acţionarii pot participa personal pe baza cărţii de identitate sau prin reprezentare pe baza unei procuri speciale care se obţine la sediul societăţii din str. Paul Morand nr. 135. După completare si semnare, procura specială se va depune la sediul societatii, pană la data de 12.04.2016, ora 1500.

Dacă prima adunare generală nu este statutară, cea de-a doua convocare se face pentru data de 15.04.2016, ora 1500, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

 

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro